Instalace a údržba vinylové podlahy

Obecné informace

Instalace vinylových dílců se provádí jako poslední operace po ukončení všech řemeslných a prašných prací stavby.

Kartony musí být skladovány a přepravovány na rovném povrchu v baleních a nikdy nesmí být ve svislé poloze. Kartony neskladujte na velmi studených (méně než 2 °C) nebo velmi teplých (více než 40 °C) místech.

Zboží před instalací zkontrolujte namátkovým otevřením jednoho kartonu a zkontrolujte, zda souhlasí barva a vzor odpovídá tomu, který jste objednali a zda je množství správné a na krabicích není žádné viditelné poškození.

Před instalací zkontrolujte, zda na vinylových dílcích nejsou viditelné defekty. Neinstalujte žádné dílce, na kterých jsou viditelné jakékoliv vady, a ihned kontaktuje svého dodavatele.

Minimálně 24 hodin před pokládkou je nutné dílce aklimatizovat. Aklimatizace probíhá v místnosti určené pro pokládku při teplotě vzduchu zpravidla 18–26 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50 ±10 %. Kartony mohou být naskládány ve výšce max. 5 ks na sobě. Teplota před pokládkou, během pokládky a po ní musí být konstantní až do vytvrzení lepidla (obvykle 24–72 hodin). Minimální teplota podkladu při pokládce musí být 15 °C.

Častou chybou při pokládce dílců je žádná, krátká nebo špatná aklimatizace dílců před pokládkou. To vede k nežádoucímu smrštění dílců po pokládce.

Podklad musí být především hladký, rovný, suchý, čistý a rozměrově stabilní. Nerovnosti vyšší než 2 mm na 2 m se musí vyrovnat.

Cementový podklad (starý i nový) dle potřeby očistěte, napenetrujte a vystěrkujte cementovou, případně sádrovou nivelační stěrkou. Nejvyšší povolená vlhkost cementového potěru nesmí překročit 2,0 % CM (1,8 % CM při aplikaci na podlahové topení).

Anhydritový (zbroušený) podklad musí být separován sádrovou případně cementovou nivelační stěrkou s použitím vhodného penetračního nátěru. Vlhkost nesmí překročit 0,5 % CM (0,3 % CM při aplikaci na podlahové topení)

Aplikace na potěr s podlahovým topením musí proběhnout až po řádné topné zkoušce.

Je nezbytné dodržet postupný náběh podlahového topení daný topným režimem 30 dnů před pokládkou. Tento proces se musí dodržet zejména kvůli dosažení vyhovujících vlhkostních poměrů podkladu a stabilitě.

Při instalaci na podlahové topení musí být topný systém vypnut 48 hodin před a 48 hodin po instalaci vinylových dílců.

Slunce v prosklených místnostech s jižní expozicí může způsobit zvýšení teploty podlahových dílců nad +35 °C, v takovém případě doporučujeme používat polyuretanová lepidla a chránit podlahu vhodnou stínicí technikou (okenní fólie, předokenní žaluzie, markýzy apod.). Použití stínicí techniky platí i pro dílce ve verzi click.

V místnostech, kde jsou velká okna, musí být před instalací okno před sluncem zastíněno.

Podlahoviny nesmí být pokládány v podsklepených i nepodsklepených místnostech, nejsou-li dostatečně izolovány proti spodní vlhkosti.

Příliš nízká teplota a vlhkost vzduchu pod 35 % RH může způsobit vady na krytině a ovlivnit tak její funkčnost dle technického listu.

Nedodržení pokládky dle směrových šipek (pokud je výrobce používá) může způsobit optické rozdíly lesku povrchu.

Vinylové dílce nelze pokládat pod vestavěný materiál (kuchyňské linky, skříně, apod.) a to z důvodu působení příliš velkého tlaku a váhy na dílce či systém click.

Podrobný návod na instalaci vinylové podlahy Moduleo najdete na webových stránkách www.moduleo.cz.

Podlahové topení

Vinylové dílce lze použít s vodními systémy podlahového vytápění.

Použití elektrických topných systémů pro lepené vinylové dílce a Moduleo click nedoporučujeme a před pokládkou je vždy nutné poskytnout výrobci informace o dodavateli, technickém popisu systémů a další specifikace týkající se elektrického topného systému a vyčkat na vyjádření výrobce, zda je pokládka vhodná či nikoliv.

Vinylové dílce Podium click lze použít na systém elektrického podlahového topení, avšak tepelný výkon nesmí překročit 60 W/m2. Po 48 hodinách od instalace dílců Podium click doporučujeme pozvolné denní natápění po 5 °C.

Systém podlahového vytápění musí být nastaven tak, aby teplota podkladu a povrchu lamel nepřekračovala nikdy +27 °C. Důležité je také dodržet obvodovou dilatační spáru dle doporučení výrobce (min. 5 mm), zejména při pokládce na potěr s podlahovým vytápěním.

Teploty vyšší než 27 °C mají za následek deformace dílců v podobě vznikajících spár, u verze click navíc uvolňování zámků. Vady dílců způsobené vysokou teplotou nad 27 °C nelze považovat za chybu materiálu.

Instalace a údržba vinylové podlahy Instalace a údržba PVC, vinylové podlahy

Vinylové dílce určené k lepení

Pro podklad platí ustanovení v části „Obecné‟, tedy zejména nároky na hladkost, rovinatost, čistotu a rozměrovou stabilitu podkladu a dodržení správné technologie skladby podkladu včetně provedení vlhkostní zkoušky podkladu

Pro lepení dílců doporučujeme výrobci atestovaná disperzní lepidla s vysokou počáteční lepivostí. V místnostech s vyhřívanými potěry a výkyvy teplot (např. oslunění) doporučujeme používat lepidla s vysokou počáteční lepivostí a s vlákny. Podrobné údaje o druhu lepidla, použití, době odvětrání a otevřené době, typu ozubené stěrky, podmínkách skladování a bezpečnostních předpisech, jsou uvedeny v technických listech a na etiketách obalů lepidel.

U prosklených částí (francouzská okna apod.), kde působí na podlahu slunce a může zde docházet ke zvýšení teploty, doporučujeme použít polyuretanová lepidla.

Bezprostředně po položení dílců nebo ucelené části musí být materiál zaválcován pomocí 50kg článkového válce.

Chybou je lepení na přeschlé lepidlo, popř. nedostatečné válcování. To má za následek „zborcení‟ lepidla a tvorbu propadlin a výškových rozdílů mezi jednotlivými lamelami.

Důležitá je pro nanášení lepidla správná velikost zubu nanášecí zubové stěrky.

Vinylové dílce click

Vinyl Click je „plovoucí‟ podlaha. Lamely nesmí být přilepeny ani připevněny k povrchu pod nimi.

Vinylové podlahy ve verzi click lze instalovat od stěny ke stěně, avšak po obvodu místnosti a kolem konstrukčních prvků musí být vytvořena 5mm dilatační spára, u podlahy Podium Click 40 je to pak 8 mm.

U ploch větších než 200 m2 se doporučuje vytvořit dilatační spáru 10 mm po obvodu pokoje a kolem stavebních prvků.

V případě, že je jedna samostatná stěna delší než 20 lineárních metrů, potom musí být použita prostorová dilatace 5 mm.

Je nutno vytvořit dilatační spáru v podlahovině mezi dveřními vchody, zejména v místě, kde jsou teplotní rozdíly mezi společnými prostory.

Abyste maximalizovali akustickou izolaci a pohodlí podlahy, je pod Vinyl Click doporučeno použít izolační podložku. Tato podložka byla speciálně navržena tak, aby vyrovnala případné drobné nerovnosti podkladu a zlepšila akustickou absorbci s přetrvávající zárukou na funkčnost spojů podlahy Vinyl Click.

Izolační podložku lze rovněž nainstalovat na podlahy s topením nebo klimatizací na bázi vody. Izolační podložku lze snadno oříznout nožem na koberce.

Podložku položte v pruzích na sraz k sobě tak, aby směřovala v úhlu 90 ° vůči plánované nové podlaze. Podložku není třeba připevňovat. Z podložky odstraňte PET fólii a můžete začít s pokládkou podlahy podle pokynů k montáži. Na izolační podložku nepoužívejte penetrační nátěr.

Při použití doporučené podložky při pokládce je vždy nutné použít podložku, která je dodávaná výrobcem vinylové podlahy, např. Moduleo Click – podložka Extrafloor, Podium Click – podložka Dreamtec+.

Udržba vinylové podlahy

Nevystavujte nalepenou podlahovinu působení vody (v řádu hodin) a dlouhodobě prostředí s relativní vlhkostí vzduchu přesahující 75 %.

Zamezte pohybu předmětů s ostrými hranami po povrchu podlahy. Kamínky, zrnka písku, hrany nábytkových nožek či drápy domácích zvířat mohou způsobit poškození povrchu poškrábáním.

Nábytkové nožky a domácí elektrické spotřebiče opatřete ochrannými kluzáky z měkkého plastu, filcovými podložkami apod.

U kolečkových židlí používejte ochranné PET, popřípadě filcové podložky, určené pod mobilní nábytek.

Pryžové výrobky (většinou tmavá a barevná pryž – pryžová kolečka, chrániče přístrojů, podešve obuvi atd.) při dlouhodobém styku s podlahovinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu nášlapné vrstvy, která se projeví zežloutnutím, zhnědnutím až zčernáním povrchu podlahoviny v místě styku s pryžovým výrobkem.

Je možné používat pouze čisticí prostředky určené pro vinyl.

K čistění nepoužívejte ředidla ani jiná organická rozpouštědla. Dojdeli ke kontaktu podlahové krytiny s chemickou látkou, zasažené místo umyjte okamžitě vodou. • Čisticí prostředky nesmí obsahovat aktivní bělidla na bázi chlorovodíku (Savo apod.)

Téměř u každé podlahy časem dojde ke změně barvy, bude-li vystavena přímému UV záření. Chraňte tedy podlahu před silným slunečním zářením a to použitím závěsů nebo žaluzií.

Vyhněte se použití rohoží podložených gumou nebo latexem, neboť zanechávají skvrny, a rovněž použití gumových či latexových koleček nebo gumových podložek pod nábytek či obuvi s gumovou podrážkou.

Podlahu ochráníte před poškrábáním od noh nábytku, bude-li nábytek opatřen širokými kolečky otočnými ve všech směrech, kluzáky, kolečky či plstěnými podložkami. Pod těžké předměty použijte rovněž chrániče, aby nedošlo k poškození.

Zabraňte kontaktu cigaret či jiných horkých předmětů s podlahou, aby nedošlo k trvalému poškození.