Reklamační řád

Reklamační řád pro internetový obchod

obchodní společnosti KOBERCE BRENO, spol. s r.o.


Prodávajícím je obchodní společnost KOBERCE BRENO, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Antala Staška 1071, PSČ 140 00, korespondenční adresa: Teplická 501, Odolena Voda, PSČ: 250 70, IČ: 25609866, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn.: C 54570 (dále též jen jako “Prodávající”).

 

Prodávající dodá zboží v množství sjednaném v kupní smlouvě. Plyne-li z prohlášení Prodávajícího nebo z dokladu o předání zboží (např. dodacího listu), že Prodávající dodal menší množství zboží, a je-li Kupujícím podnikatel, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách (případné právo Kupujícího na vrácení poměrné části kupní ceny apod. tím není dotčeno).

 

Prodávající dodá zboží Kupujícímu v ujednané jakosti a provedení, nejsou-li jakost a provedení výslovně ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že zobrazení zboží v e-shopu (zejména co se týče odstínů barev) nemusí zcela přesně odpovídat skutečnosti, a dále že zboží – podlahové krytiny – jsou vyráběny v šaržích, které se od sebe (např. v případě dvou rolí) mohou drobně (zejména odstínem barvy) odlišovat (nutno zohlednit např. v případě předpokládané kombinace více kusů zboží).

Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že (viz § 2161 OZ) zboží nemá vady, zejména pak, že zboží:

a)          odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b)          je vhodné k účelu, pro který ho Kupující - spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil; Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle tohoto bodu, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv),,

c)         je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,

d)         je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

e)         množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující - spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; Prodávající není vázán veřejným prohlášením uvedeným výše, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

f)         je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující - spotřebitel rozumně očekávat, a

g)          odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy ,

Body označené pod písm. d) – g) se nepoužijí v případě, že Prodávající Kupujícího – spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu-spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím-spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.


Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Kupující je oprávněn  vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (§ 2165 OZ). Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje u věci, prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Reklamace vad nemusí být uznána jako oprávněná také tehdy, týká-li se vad způsobených samotným Kupujícím nesprávným či neodborným používáním zboží či chybnou manipulací s ním, neodbornou instalací, nedodržením pokynů stanovených výrobcem zboží či způsobených vnějšími okolnostmi.

Prodávající poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli, nad rámec uvedené zákonné odpovědnosti za vady, ještě dodatečnou záruční dobu v délce dalších 12 měsíců – dále jen „Prodloužená záruka“.

Prodloužená záruka počíná běžet dnem následujícím po dni skončení zákonné doby odpovědnosti za vady zboží. Práva z Prodloužené záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tj. k zachování práv ze záruky je nutno nejpozději v poslední den záruční doby uplatnit u Prodávajícího reklamaci).

Prodloužená záruka se vztahuje pouze na podlahové krytiny (koberce včetně kusových, PVC, vinylové dílce); Prodloužená záruka se tak nevztahuje na ostatní sortiment (včetně např. rohožek apod.).

Prodloužená záruka se vztahuje pouze na podlahové krytiny zakoupené Kupujícím – spotřebitelem od Prodávajícího distančním způsobem v e-shopu (tj. na podlahové krytiny, u nichž je kupní smlouva uzavírána na „kamenných“ prodejnách Prodávajícího, se Prodloužená záruka nevztahuje).

Prodloužená záruka se nevztahuje na opotřebení zboží, včetně opotřebení běžných (např. změny barev v důsledku slunečního svitu, vychozená místa na podlahových krytinách apod.), jakož ani na mechanická či estetická poškození zboží.

 

Na postup při uplatňování práv z Prodloužené záruky se přiměřeným způsobem použijí ustanovení o uplatňování práv ze zákonné odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží.

Při prodeji zboží Kupujícímu – podnikateli se záruka ani Prodloužená záruka neposkytuje.

 

Jako doklad o zákonné odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží, jakož i o případné Prodloužené záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění příslušných práv (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo). Uvedený Pro vyloučení pochybností se stanoví, žeposkytnutím Prodloužené záruky nejsou dotčena práva Kupujícího ze zákonné odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží, která se ke koupi zboží váží.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží provést jeho prohlídku.

Je-li dodáno zboží s vadami, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a je-li Kupující spotřebitelem, pak i § 2161 až 2174a OZ).

Kupující – spotřebitel může v případě, že zboží má vady, požadovat odstranění vady podle své volby následujícími způsoby:

-          může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo

-         může požadovat opravu zboží,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího – spotřebitele (ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí). .

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu - spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující zboží koupil.

K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

Nepřevezme-li Kupující - spotřebitel zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 OZ obdobně, tedy nepřevezme-li Kupující zboží v tomto čase, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění, viz níže.

Kupující - spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
-           Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s uvedeným výše,
-           se vada projeví opakovaně,
-           je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
-           je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu - spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující - prodávající prokáže, že zboží odeslal.

Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující - spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z vad zboží (reklamaci) uplatňuje Kupující u Prodávajícího, a to písemně na adrese KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Teplická 501, Odolena Voda, PSČ: 250 70, nebo elektronicky, e-mailovou zprávou odeslanou na adresu: reklamace.eshop@breno.cz.Reklamované zboží má Kupující možnost odeslat na adresu KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Teplická 501, Odolena Voda, PSČ: 250 70, kde se též zajišťuje záruční a pozáruční servis zboží, nebo zboží osobně reklamovat na některé z maloobchodních provozoven Prodávajícího uvedených na e-shopu v sekci „Prodejny“ (a to pouze vlastní prodejny Prodávajícího, nikoliv prodejny uvedené coby tzv. Partnerské prodejny).

Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí být označen viditelně "REKLAMACE".

V reklamaci je Kupující povinen pokud možno uvést označení Kupujícího (zejména jméno a příjmení), adresu Kupujícího, telefonické spojení (slouží především k urychlení komunikace) a e-mailovou adresu na Kupujícího, datum nákupu a podrobný popis reklamované vady (jak se vada projevuje, kdy a jak byla zjištěna atd.). K reklamaci Kupující připojí kopii nákupního dokladu zboží. Bez výše uvedeného může být znemožněna identifikace původu i závady zboží. Součástí reklamace musí být i volba nároku Kupujícího (tj. co Kupující požaduje, resp. jak požaduje reklamaci řešit).

Kupující není oprávněn vracet zboží či zasílat jakékoliv přípisy Prodávajícímu (včetně reklamace, odstoupení od kupní smlouvy apod.) zásilkou na dobírku; taková zásilka nebude Prodávajícím převzata a nepřihlíží se k ní.

Je-li Kupujícím spotřebitel, o reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí co nejdříve, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující - spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, která představuje podstatné porušení smlouvy. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace (přičemž zmeškání této lhůty žádná práva Kupujícího – podnikatele ani fikci oprávněnosti reklamace nezakládá).

Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem (na e-mail, který uvedl již při nákupu) bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující  - spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující - spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Lhůta pro vyřízení reklamace neběží po dobu, dokud Kupující nepředal Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamačního řízení se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy Prodávající vyrozuměl Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován zpravidla e-mailem, který uvedl již při nákupu, případně telefonicky či SMS apod. Pokud bylo zboží při reklamaci předáno / zasláno Prodávajícímu, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího, nevyplývá-li ze způsobu vyřízení reklamace něco jiného. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena Kupujícímu – spotřebiteli výměnou zboží za nové, záruční doba nepočíná běžet znovu, ale pokračuje běh původní záruční doby, a to od data vyřízení reklamace.

V případě prodlení Kupujícího s vyzvednutím reklamovaného zboží po vyřízení reklamace po dobu delší než 14 dnů, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu skladné, ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Prodávající oprávněn požadovat, aby Kupující předložil doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.

KOBERCE BRENO, spol. s r.o