Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro internetový obchod

obchodní společnosti

KOBERCE BRENO, spol. s r.o.


I. Úvodní ustanovení

Prodávajícím je obchodní společnost KOBERCE BRENO, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Antala Staška 1071, PSČ 140 00, korespondenční adresa: Teplická 501, Odolena Voda, PSČ: 250 70, IČ: 25609866, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn.: C 54570 (dále též jen jako “Prodávající”). Veškeré další kontakty na Prodávajícího (telefon, e-mail atd.) jsou uvedeny na https://breno.cz v sekci „Kontakty“.

Právní vztahy účastníků při realizaci nákupu zboží (dále též jen jako „zboží“) třetí osobou (dále též jen jako “Kupující”) z nabídky Prodávajícího na webových stránkách https://breno.cz/ (dále též jen jako “e-shop”) se řídí právem ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „OZ“), těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí je i Reklamační řád (společně dále též jen jako „OP“) a, je-li Kupujícím spotřebitelem, též zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tyto OP jsou k dispozici v rámci příslušné sekce e-shopu.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele je pro účely těchto OP považována i každá právnická osoba, a to bez ohledu na svou právní povahu, předmět činnosti apod.

OP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ a vztahují se na všechny kupní smlouvy, jejichž předmětem je nákup a prodej zboží v e-shopu, uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž jsou, resp. se stávají nedílnou součástí každé takové kupní smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího z kupní smlouvy.

Prodávající neakceptuje přijetí nabídky / podání objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Podáním jednotlivé objednávky vyjadřuje Kupující souhlas s těmito OP a deklaruje přijetí povinnosti se jimi řídit, jakož i vyjadřuje souhlas s použitím prostředků komunikace na dálku pro uzavření kupní smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit OP. Taková změna je vůči Kupujícímu účinná okamžikem, kdy bude Prodávajícím Kupujícímu oznámena. Oznámení provede Prodávající uveřejněním nového znění OP v rámci příslušné sekce e-shopu. Taková změna OP se však nedotýká právních vztahů Prodávajícího a Kupujícího dříve vzniklých, např. již uzavřených kupních smluv.

Prodávající sděluje Kupujícímu, že:

-          náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového či telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího), přičemž tyto náklady si nese Kupující; Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky nebo ceny nad jejich rámec (netýká se případného poštovného při přepravě apod.);

-          Prodávající požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží Kupujícím; v případě objednání zboží, které není skladem (či v případě, že Kupující objednal větší množství daného zboží, než které je dle údajů v e-shopu v době zadání objednávky aktuálně skladem), je Prodávající oprávněn požadovat ihned po uzavření kupní smlouvy uhrazení zálohy / závdavku až do výše kupní ceny zboží (není-li uvedeno u příslušného zboží jinak); uvedené platí i v případě, že Kupující zvolil jako způsob úhrady jakoukoliv z plateb při odběru zboží (platba při osobním odběru, dobírka apod.);

-          kupní smlouva uzavíraná v rámci e-shopu není smlouvou na dobu neurčitou ani smlouvou, jejímž předmětem by bylo opakované plnění;

-          Kupující, který je spotřebitelem, má právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek stanovených OZ a popsaných níže. K odstoupení může použít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou a nedílnou součástí OP;

-          státní dozor na dodržováním zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce (viz https://www.coi.cz/ ).

II. Odstoupení od kupní smlouvy

II.A     Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, který je spotřebitelem

Ustanovení tohoto oddílu OP se použije pouze v případě, že Kupujícím je spotřebitel.

Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne převzetí zboží, nebo, bylo-li předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Kupující je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupit může Kupující buď písemně, dopisem adresovaným na adresu Prodávajícího: KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Teplická 501, Odolena Voda, PSČ: 250 70, nebo elektronicky, e-mailovou zprávou odeslanou na adresu eshop@breno.cz. V odstoupení je třeba pro účely identifikace uvést i číslo objednávky, jíž se odstoupení týká a bankovní spojení (či jiný požadovaný způsob vrácení) pro účely vrácení zaplacené kupní ceny Kupujícímu. Lhůta je zachována, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení o odstoupení.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující využít též vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím ve smyslu § 1820 odst. 1 písm.  i) OZ, se kterým je Kupující seznámen před zadáním objednávky a který je přílohou a nedílnou součástí OP.

Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, je povinen do 14 dní od odstoupení vrátit Prodávajícímu zboží, jehož se odstoupení týká, přičemž je povinen zboží osobně doručit Prodávajícímu na adresu některé z maloobchodních provozoven Prodávajícího uvedených na e-shopu v sekci „Prodejny“ (a to pouze vlastní prodejny Prodávajícího, nikoliv prodejny uvedené coby tzv. Partnerské prodejny), nebo zaslat na adresu Prodávajícího: KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Teplická 501, Odolena Voda, PSČ: 250 70. Vrácené zboží musí být nepoškozené, kompletní tak, jak bylo Prodávajícím dodáno (pokud možno včetně původního obalu, příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Lhůta je zachována, pokud Kupující - spotřebitel odešle zboží před jejím uplynutím.

Kupující není oprávněn vracet zboží či zasílat jakékoliv přípisy Prodávajícímu (včetně odstoupení od kupní smlouvy) zásilkou na dobírku; taková zásilka nebude Prodávajícím převzata a nepřihlíží se k ní.

Odstoupením se kupní smlouva ruší od počátku. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu (např. poštovné apod.) v souladu s § 1820 písm. g) OZ.

V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky přijaté od Kupujícího (včetně nákladů na dodání zboží Kupujícímu; jestliže však Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, vrátí Prodávající náklady na dodání jen ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání), a to do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, stejným způsobem, kterým je přijal (jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující vyjádřil souhlas, např. uvedením takového údaje na formuláři odstoupení od smlouvy); Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu Kupující prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal zpět podle § 1831 odst. 1) OZ, podle toho, co nastane dříve.

Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Vrátí-li Kupující zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu, u nějž odpovídá za snížení hodnoty zboží, může Prodávající po Kupujícím požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží; tím není dotčeno právo Kupujícího na odstoupení od smlouvy.

Kupujícímu, který je spotřebitelem, poskytuje Prodávající – nad rámec shora uvedeného zákonného práva na odstoupení od kupní smlouvy – ještě navíc za dále uvedených podmínek na odstoupení od smlouvy ohledně některých druhů zboží v prodloužené lhůtě (dále jen „Prodloužené právo na odstoupení“).

Prodloužené právo na odstoupení se týká zboží zakoupeného Kupujícím – spotřebitelem od Prodávajícího distančním způsobem v e-shopu (tj. na zboží, u nějž je kupní smlouva uzavírána na „kamenných“ prodejnách Prodávajícího, se Prodloužené právo na odstoupení nevztahuje).

Prodloužené právo na odstoupení je Kupující – spotřebitel oprávněn uplatnit ve lhůtě počínaje 15. dnem a konče 365. dnem, počítáno ode dne převzetí zboží, nebo, bylo-li předmětem dodání několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Na Prodloužené právo na odstoupení se přiměřeně použijí ustanovení týkající se zákonného práva na odstoupení (tj. na odstoupení ve lhůtě 14 dnů), ovšem s dále uvedenými výjimkami.

Prodloužené právo na odstoupení se týká pouze následujících druhů zboží: kusové koberce, rohožky, koupelnové předložky, kompletní balení vinylových dílců, kusové lišty; na jiný sortiment se Prodloužené právo na odstoupení nevztahuje.

Prodloužené právo na odstoupení lze uplatnit pouze ohledně zboží, které je v bezvadném stavu, kompletní (včetně návodů a původního nepoškozeného obalu – obal smí být otevřený, ale jinak musí být neponičený a umožňující opětovné použití), není nikterak poškozeno ani zašpiněno a nebylo prokazatelně nikterak užíváno; nesplňuje-li zboží, byť i jen zčásti, některou z uvedených podmínek, Prodloužené právo na odstoupení ohledně něj uplatnit nelze. V případě balení vinylových dílců, pokud Kupující – spotřebitel zakoupil od Prodávajícího jednou kupní smlouvou vícero balení, Prodávající připouští, aby maximálně jedno balení mělo porušený obal a bylo rozbaleno (pouze za účelem prohlídky - posouzení barevného odstínu). Porušený obal musí být ve stavu, umožňujícím opětovné použití (neponičen, pouze otevřen v místě k tomu určenému – z čela balení); ostatní balení však musí být nerozbalena, nepoškozena, a i předmětné jedno rozbalené balení musí – s výjimkou porušeného obalu – veškeré ostatní podmínky uvedené výše v první větě tohoto odstavce (bezvadný stav, nepoškozeno, neužíváno atd.) splňovat.

Kupující nemůže podle § 1837 OZ odstoupit od smlouvy:

a)      o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy ,

b)      o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)      o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnitaž po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota  závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)     o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (např. na míru řezané koberce apod.),

e)      o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)       o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zbožínež náhradních dílů,

g)      o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo  z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h)      o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i)        o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j)        o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k)      uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l)        o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 OZ.

II.B     Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, který není spotřebitelem

Kupující, který není spotřebitelem, může od uzavřené kupní smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených v příslušných ustanoveních OZ a z důvodů a způsobem tam uvedených. Práva a povinnosti smluvních stran se pak řídí OZ.

III. Objednávka, uzavření kupní smlouvy

Objednávku zboží je Kupující oprávněn uskutečnit jen elektronicky, přičemž je povinen vyplnit všechny povinné údaje příslušného formuláře (v závislosti na tom, zda Kupující činí objednávku jako registrovaný zákazník, či jednorázovou objednávku bez registrace) v rámci e-shopu (dále též jen jako „RF“). Kupující je povinen se před uskutečněním objednávky seznámit s těmito OP. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejichž nedílnou součást je Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě zadání (odeslání) objednávky.

Před uzavřením smlouvy Prodávající sděluje Kupujícímu nebo mu zpřístupní vhodným způsobem vzhledem k použitému prostředku komunikace na dálku (např. těmito obchodními podmínkami) údaje podle § 1820 odst. 1 OZ, kterými jsou:

a) údaje o hlavních vlastnostech zboží nebo služby v rozsahu odpovídajícím použitému prostředku komunikace na dálku a povaze zboží nebo služby,

b) údaje o své totožnosti,

c) adresu sídla, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty, případně i údaje o jiném prostředku on-line komunikace, který podnikatel též poskytuje za účelem rychlé a účinné komunikace a který spotřebiteli umožňuje uchovat písemnou komunikaci s podnikatelem v textové podobě, včetně data a času jejího uskutečnění; v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také údaje o jeho totožnosti a sídle,

d) adresu provozovny, pokud se liší od adresy sídla, a v případě, že podnikatel jedná za jiného podnikatele, také adresu, na niž může spotřebitel zaslat stížnost,

e) celkovou cenu a náklady na dodání podle § 1811 odst. 2 písm. c) a e) OZ; v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, sdělí tento údaj také za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,

f) údaj o přizpůsobení ceny osobě spotřebitele na základě automatizovaného rozhodování, byla-li cena takto přizpůsobena,

g) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,

h) způsob platby, způsob a čas dodání nebo plnění a případně pravidla vyřizování stížností,

i) podmínky, lhůtu a postup pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, jakož i vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, pokud lze tohoto práva využít; náležitosti vzorového formuláře stanoví prováděcí právní předpis,

j) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, výši nákladů spojených s vrácením zboží, nemůže-li být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou,

k) údaj, že při odstoupení od smlouvy po předložení žádosti o započetí plnění již v průběhu lhůty pro odstoupení podle § 1824a odst. 3 OZ nebo podle § 1828 odst. 5 OZ musí spotřebitel podnikateli poskytnout úhradu podle § 1834 OZ,

l) údaj, že spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy, je-li tomu tak, nebo údaj o tom, za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne,

m) údaj o existenci práv z vadného plnění, případně také o záruce za jakost, poprodejním servisu a jejich podmínkách,

n) údaj o kodexu chování, pokud se jej podnikatel zavázal dodržovat v souvislosti s některou obchodní praktikou nebo odvětvím jeho podnikání a o tom, jak lze obdržet jeho kopii,

 

o) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován,

p) nejkratší dobu, po kterou budou trvat spotřebitelovy povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určena,

q) údaj o povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována, a o jejích podmínkách,

r) údaje o funkčnosti, kompatibilitě a interoperabilitě podle § 1811 odst. 2 písm. h) a i) OZ, a

s) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování sporů spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

Před odesláním (zadáním) závazné objednávky má Kupující možnost zkontrolovat a měnit veškeré údaje, které do objednávky vložil, jakož i možnost objednávku jako celek zrušit. Bezprostředně před tím, než je Kupujícím učiněna objednávka, Prodávající upozorní Kupujícího jasným a výrazným způsobem na údaje o hlavních vlastnostech zboží a povaze zboží, celkovou cenu a náklady na dodání, nejkratší dobu, údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou nebo má-li být závazek automaticky prodlužován a po kterou budou trvat Kupujícího povinnosti ze smlouvy, má-li být smlouvou určeny. Objednávka zadaná Kupujícím je pro Kupujícího závazná. Objednávku Kupující odešle (závazně zadá) vůči Prodávajícímu příkazem “Objednávka zavazující k platbě ” či jiným obdobným příkazem v rámci e-shopu. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující objednávku zadá (viz i ustanovení § 1732 odst. 2 OZ), není-li dále uvedeno jinak. Obdržení objednávky Prodávající Kupujícímu neprodleně potvrdí na e-mail zadaný Kupujícím v RF.

Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání zboží nebo před tím, než začne poskytovat službu.

V případě, že je u objednávky vybrána jako způsob úhrady okamžitá úhrada on-line (tj. úhrada on-line platba kartou či on-line okamžitá platba přes platební bránu), je Kupní smlouva uzavřena až okamžikem skutečného provedení celé takové on-line platby. V případě, že je u objednávky vybrána jako způsob úhrady úhrada převodem na účet Prodávajícího, je Kupní smlouva uzavřena až okamžikem připsání úplné úhrady na účet Prodávajícího. Ve všech případech dle předchozích dvou vět je však Kupní smlouva uzavřena vždy jen za předpokladu, že Prodávající stále ještě má v rozhodném okamžiku předmětné zboží za původně nabízenou cenu na skladě; v uvedených případech, obdrží-li Prodávající více objednávek a není-li schopen uspokojit všechny, rozhoduje dřívější okamžik uzavření Kupní smlouvy.

Uzavřenou smlouvu lze měnit nebo rušit jen po vzájemné dohodě obou stran, z důvodů a způsobem stanovených zákonem, nebo těmito OP.

Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech (např. při podezřele velkém množství objednaného zboží, má-li pochybnost o tom, zda byla objednávka učiněna vážně apod.) ověřit telefonicky či jinak, zda objednávka učiněná Kupujícím byla učiněna vážně, případně požadovat po Kupujícím její potvrzení; nedojde-li v takových případech k vyvrácení pochybností, je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu bez jakékoliv náhrady zrušit (odstoupit od kupní smlouvy).
Prodávající je dále oprávněn Kupní smlouvu bez jakékoliv náhrady zrušit (odstoupit od kupní smlouvy) v případě, že objednávka je důsledkem technické chyby či omylu na straně Kupujícího či Prodávajícího (včetně chyb týkajících se výše ceny zboží či jeho dostupnosti apod.), jakož i v případě, že účinky uzavření Kupní smlouvy nastaly (např. z důvodu délky zprocesování úhrady apod.) až v době, kdy Prodávající již nemá předmětné zboží za původně nabízenou cenu na skladě. Prodávající je dále oprávněn Kupní smlouvu bez jakékoliv náhrady zrušit (odstoupit od kupní smlouvy) v případě, není-li platba Kupujícím provedena do 24 hodin od učinění objednávky. V případech, kdy je kupní smlouva dle OP uzavřena až okamžikem provedení platby / připsání platby na účet Prodávajícího, je v případě neučinění úhrady / nepřipsání platby na účet Prodávajícího ve lhůtě dle předchozí věty Prodávající oprávněn objednávku jednostranně zrušit.

Na základě uzavřené kupní smlouvy se Prodávající zejména zavazuje dodat Kupujícímu zboží dle uzavřené kupní smlouvy a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží a Kupující se zejména zavazuje zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu zboží, náklady na dodání (zejména poštovné) a balné.

Kupní smlouva se uzavírá pouze v českém jazyce.

Kupující si je vědom, že mu na základě koupě zboží, které je v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log Prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou upraveno jinak.

Platí, že pokud Kupující požaduje takovou úpravu zboží, kterou Prodávající v rámci e-shopu jako konkrétní garantovanou a poskytovanou službu výslovně nenabízí (tj. není na ní v e-shopu konkrétní objednávkový modul či objednávková kolonka), pak je Prodávající oprávněn, nikoliv však povinen takovou úpravu zboží dle požadavku Kupujícího provést. Dodání zboží bez takové úpravy či s pouze částečně provedenou úpravou se nepovažuje za vadu zboží, a Kupujícímu nevznikají žádné nároky týkající se takové úpravy (jedná se např. o situaci, požaduje-li Kupující v poznámce k objednávce úpravu šíře – nikoliv délky – řezaného koberce apod.).

Prodávající archivuje uzavřené smlouvy za účelem jejich splnění a realizace vzájemných smluvních práv a povinností smluvních stran, a to ve svém interním systému, v elektronické podobě a po dobu minimálně tří let (standardní promlčecí doba), nejdéle však po dobu vyplývající z příslušných právních předpisů. Kupujícímu poskytne Prodávající přístup ke smlouvě jen v odůvodněných případech, a to vždy jen na písemnou žádost Kupujícího. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto OP – viz zejména tento čl. III., kde je proces uzavírání smlouvy podrobně popsán. Případné zjištěné chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky nelze po odeslání objednávky jednostranně Kupujícím opravit, není-li konkrétně v e-shopu nastaveno jinak; v případě zjištění chybně zadaných dat je Kupující povinen neprodleně kontaktovat Prodávajícího na e-mail eshop@breno.cz, a věc bude řešena s Kupujícím individuálně.

IV. Kupní cena zboží, poštovné a balné – výše a splatnost

Kupní cena zboží je cenou smluvní. Kupní cena je stanovena podle aktuálního ceníku Prodávajícího ve výši, v níž je v e-shopu u konkrétního zboží uvedena v okamžiku, kdy Kupující zadal objednávku zboží. Kupní cena je vždy stanovena včetně DPH, popř. včetně všech daní a poplatků, které musí Kupující pro získání zboží zaplatit; to se netýká případných poplatků za balné, dopravné, dobírečné, které jsou v e-shopu uvedeny samostatně.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceník (změna se však nevztahuje na již uzavřené kupní smlouvy). V e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Je-li v e-shopu uváděna akční cena, platí tato vždy do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

Kupní cenu je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu před převzetím zboží Kupujícím.

V případě objednání zboží, které není skladem (či v případě, že Kupující objednal větší množství daného zboží, než které je dle údajů v e-shopu v době zadání objednávky aktuálně skladem), je Prodávající oprávněn požadovat ihned po uzavření kupní smlouvy uhrazení zálohy / závdavku až do výše kupní ceny zboží (není-li uvedeno u příslušného zboží jinak); uvedené platí i v případě, že Kupující zvolil jako způsob úhrady jakoukoliv z plateb při odběru zboží (platba při osobním odběru, dobírka apod.).

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

a) platba v hotovosti či kartou při osobním odběru na prodejně,

b) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – Kupující hradí navíc tzv. dobírečné),

c) platba prostřednictvím platební brány GoPay (online bankovní platby vybraných bank a platby kartami společností MasterCard, nebo Visa)

d) platba prostřednictvím Twisto payments a.s. (poskytovatele odložených plateb) – dále také jen „služba Twisto“ a „poskytovatel služby Twisto“
Kupující zvolením tohoto způsobu úhrady souhlasí s poskytnutím osobních a dodacích údajů poskytovateli služby Twisto (Twisto payments a.s.), který i na základě těchto údajů provádí vyhodnocení a následné schválení či zamítnutí objednávky.
Schvalovací proces objednávky s tímto způsobem úhrady je zcela v kompetenci poskytovatele (Twisto payments a.s.) a provozovatel e-shopu breno.cz na schvalovací proces nemá žádný vliv. Provozovatel e-shopu breno.cz není ani poskytovatelem, ani zprostředkovatelem služby Twisto; veškeré podmínky uvedené služby jsou sjednávány vždy výlučně mezi kupujícím a poskytovatelem služby Twisto zcela nezávisle na provozovateli e-shopu breno.cz. Provozovatel e-shopu breno.cz ani nijak neodpovídá za řádné splnění povinností poskytovatelem služby Twisto.
Pokud je objednávka aplikací Twisto schválena, poskytovatel služby Twisto objednávku uhradí namísto kupujícího. Kupující kupní cenu následně hradí poskytovateli služby Twisto (Twisto payments a.s.) - ve lhůtě 30 dní, není-li s poskytovatelem služby Twisto stanoveno či s kupujícím dohodnuto jinak.
Pokud je objednávka poskytovatelem služby Twisto zamítnuta, není kupující oprávněn vyžadovat dokončení objednávky na e-shopu breno.cz s tímto způsobem platby, ani vyžadovat vysvětlení / odůvodnění. Je pouze v kompetenci Twisto payments a.s., které objednávky schválí a které ne.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí, popřípadě způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající zboží pro přepravu.

Výše nákladů na dodání zboží (poštovného) a balného (ceny placené Kupujícím za dopravu zboží), případně dobírečného (zvolil-li Kupující tento způsob platby, pokud je Prodávajícím umožněn), vychází z ceníků uvedených v příslušné sekci e-shopu a generuje se v konkrétním případě v rámci e-shopu automaticky, při volbě Kupujícího o způsobu dodání zboží a je splatná spolu s kupní cenou za stejných podmínek.

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením sjednané kupní ceny zboží a/nebo poštovného a balného, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

V. Dodání zboží

Prodávající dodává zboží pouze v rámci České republiky; do zahraničí zboží dodáno nebude. Objednávku resp. kupní smlouvu, u níž je místo dodání zboží mimo území České republiky, je Prodávající oprávněn kdykoliv bez náhrady odmítnout resp. zrušit (odstoupit od kupní smlouvy).

Dodací lhůtou se pro účely těchto OP rozumí lhůta od uzavření kupní smlouvy v rámci e-shopu, do okamžiku započetí expedice zboží Kupujícímu, tj. např. předání prvnímu dopravci apod.

Dodací lhůty ohledně jednotlivého zboží jsou zpravidla uváděny v e-shopu přímo u jednotlivých položek zboží. Nejsou-li tam (či Prodávajícím v potvrzení objednávky stanoveny) uvedeny lhůty jiné, platí, že u zboží, které je v e-shopu označeno jako „skladem“ (vždy však jen při objednávce maximálně takového množství daného zboží, které lze považovat v místě a čase za běžné a obvyklé), činí dodací lhůta maximálně 10 pracovních dnů; u ostatního zboží stanoví dodací lhůtu jednostranně Prodávající v závislosti na dodacích lhůtách jeho dodavatelů (Kupující je oprávněn před zadáním objednávky učinit Prodávajícímu dotaz na dodací lhůtu takového zboží), nedohodnou-li se Kupující a Prodávající jinak.

Není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak (např. v případě osobního odběru zboží na pobočce Prodávajícího), je místem dodání zboží adresa uvedená Kupujícím jako dodací adresa v rámci jeho RF.

Při výdeji zboží je Prodávající oprávněn požadovat, aby Kupující předložil doklad o objednaném zboží ve formě potvrzující SMS, obsahující číslo objednávky.

Kupující je povinen řádně dodané zboží převzít a jeho převzetí Prodávajícímu písemně potvrdit (zpravidla osobě, která provádí doručení zboží). Kupující je povinen v případě, že místem dodání je některá z provozoven Prodávajícího (osobní odběr zboží), zboží vyzvednout nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl elektronickou poštou (e-mailem který uvedl již při nákupu) vyrozuměn o tom, že mu bylo zboží na dané provozovně připraveno k předání. V případě prodlení Kupujícího s vyzvednutím zboží u předem zaplaceného zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu skladné ve výši 20,- Kč za každou položku za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. V případě prodlení Kupujícího s vyzvednutím zboží, které mělo být hrazeno na prodejně, bude po uplynutí lhůty k vyzvednutí Prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího, který je spotřebitelem, okamžikem, kdy je mu zboží Prodávajícím či dopravcem předáno. Předáním zboží je splněna povinnost Prodávajícího odevzdat zboží Kupujícímu, který je spotřebitelem. Je-li Kupující podnikatelem, splní Prodávající povinnost odevzdat mu zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího, umožní-li mu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči přepravci; stejným okamžikem přechází na takového Kupujícího též nebezpečí škody na zboží; vlastnické právo ke zboží však na Kupujícího, který není spotřebitelem, přechází až úplným zaplacením kupní ceny, jakož i nákladů na dodání zboží.

Dodání zboží zajišťuje Prodávající prostřednictvím:

a) osobního odběru Kupujícím na Kupujícím při zadání objednávky vybrané prodejně Prodávajícího (nabídka aktuálních prodejen určených k osobnímu odběru je vždy uvedena v e-shopu v sekci „Prodejny“ - a to pouze vlastní prodejny Prodávajícího, nikoliv prodejny uvedené coby tzv. Partnerské prodejny)

b) přepravní služby DPD

c) přepravní služby Toptrans

d) přepravní služby INTIME

e) přepravní služby FOFR

Prodejce si vyhrazuje právo na změnu dopravce, pokud to charakter, rozměr, hmotnost zboží nebo okolnosti vyžadují.

Zásilka se zbožím obsahuje fakturu a návod na používání zboží v českém jazyce, odpovídá-li to charakteru zboží.

V případě prodlení Kupujícího s převzetím zboží je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

Poučení Kupujícího ohledně přebírání zboží, resp. zásilky se zbožím od přepravce:

Kupující je povinen při přebírání zboží od přepravce překontrolovat stav zboží, a ověřit, zda nenese zjevné (na první pohled viditelné) známky poškození při přepravě (např. roztržený či prodřený obal / igelitový přebal, zašpinění zboží, zlomení koberce, prodření od tažení po zemi apod.).
Veškerá takto zjištěná poškození je Kupující povinen uplatnit ihned u přepravce a zejména je zapsat do příslušného přepravního listu přepravce či jiného obdobného dokladu přepravce o dodání zboží; současně je Kupující povinen ihned informovat o vzniklé situaci Prodávajícího. Kupující není oprávněn potvrzovat přepravci do příslušného přepravního listu přepravce či jiného obdobného dokladu přepravce o dodání zboží nic, co by bylo v rozporu se skutečností (zejména není oprávněn potvrzovat převzetí zboží bez výhrad, pokud vykazuje zboží zjevné poškození).
Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby ve vlastním zájmu provedl, je-li to v daném případě možné, i fotodokumentaci zjištěných poškození, a tuto poskytl obratem i Prodávajícímu; uvedené je nezbytné zejména pro případné prokazování nároků z titulu poškození vůči přepravci.
Vykazuje-li stav zboží zjevné zásadní známky poškození, platí dále, že Kupující by měl ihned zhodnotit míru poškození a rozhodnout se, zda je ochoten si zboží ponechat i s takovým zjevným poškozením (s tím, že věc bude následně řešena např. slevou z ceny zboží apod.), anebo zda bude trvat na vrácení / výměně zboží. V případě, že bude trvat na vrácení / výměně zboží, pak Kupující není oprávněn zboží od přepravce převzít, je povinen trvat na jeho odvozu zpět přepravcem, a současně je povinen ihned informovat o vzniklé situaci Prodávajícího.
I v případě, že se Kupující rozhodne si zboží od přepravce i přes zjištěné zjevné poškození převzít, není tím dotčena jeho povinnost uplatnit veškerá zjištěná poškození ihned u přepravce, zapsat je do příslušného přepravního listu přepravce či jiného obdobného dokladu přepravce o dodání zboží, a informovat Prodávajícího.
Převzetím zboží vykazujícího zjevné zásadní známky poškození Kupující ztrácí nárok na řešení reklamace formou vrácení / výměny zboží z důvodů takového poškození; tím není dotčen jeho nárok na řešení jeho případné oprávněné reklamace formou slevy na zboží (případně na reklamaci zboží z důvodů jiných vyskytnuvších se vad, nežli takového poškození).
Prodávající upozorňuje Kupujícího, že je ve všech případech naprosto nezbytné veškerá zjevná poškození zboží vzniklá při přepravě uplatnit (zaevidovat) u přepravce ihned při přebírání zboží (na pozdější reklamace nemusí být přepravcem brán zřetel).
Proto v případě, že Kupující poruší kteroukoliv ze svých uvedených povinností, tedy zejména pokud poruší svou povinnost uplatnit ihned u přepravce veškerá zjevná poškození, či povinnost zapsat je do příslušného přepravního listu či jiného dokumentu přepravce, či pokud potvrdí přepravci převzetí zboží bez výhrad (ačkoliv vykazuje zjevné poškození), či pokud zjevně zásadně poškozené zboží převezme apod., nese veškerou odpovědnost (ve vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím) za takové poškození Kupující, a ztrácí jakékoliv nároky z titulu takového poškození zboží vůči Prodávajícímu (tj. zejména se vystavuje riziku, že jeho případná reklamace takových poškození bude Prodávajícím bez dalšího zamítnuta).

 

VI. Množství a jakost zboží, práva z vad zboží, postup při uplatnění reklamace (Reklamační řád)

Prodávající dodá zboží v množství sjednaném v kupní smlouvě. Plyne-li z prohlášení Prodávajícího nebo z dokladu o předání zboží (např. dodacího listu), že Prodávající dodal menší množství zboží, a je-li Kupujícím podnikatel, nevztahují se na chybějící věci ustanovení o vadách (případné právo Kupujícího na vrácení poměrné části kupní ceny apod. tím není dotčeno).

Prodávající dodá zboží Kupujícímu v ujednané jakosti a provedení, nejsou-li jakost a provedení výslovně ujednány, plní Prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný z kupní smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí, že zobrazení zboží v e-shopu (zejména co se týče odstínů barev) nemusí zcela přesně odpovídat skutečnosti, a dále že zboží – podlahové krytiny – jsou vyráběny v šaržích, které se od sebe (např. v případě dvou rolí) mohou drobně (zejména odstínem barvy) odlišovat (nutno zohlednit např. v případě předpokládané kombinace více kusů zboží).

Prodávající odpovídá Kupujícímu – spotřebiteli, že (viz § 2161 OZ) zboží nemá vady, zejména pak, že zboží:

a)          odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b)          je vhodné k účelu, pro který ho Kupující - spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil; Prodávající není vázán veřejným prohlášením podle tohoto bodu, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv),,

c)         je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci,

d)         je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

e)         množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Kupující - spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; Prodávající není vázán veřejným prohlášením uvedeným výše, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

f)         je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující - spotřebitel rozumně očekávat, a

g)          odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy ,

Body označené pod písm. d) – g) se nepoužijí v případě, že Prodávající Kupujícího – spotřebitele před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

 

Prodávající odpovídá Kupujícímu-spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena Kupujícím-spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.


Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Kupující je oprávněn  vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží (§ 2165 OZ). Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu oprávněně, doba dle předchozí věty neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže zboží užívat. Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

 

Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje u věci, prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Reklamace vad nemusí být uznána jako oprávněná také tehdy, týká-li se vad způsobených samotným Kupujícím nesprávným či neodborným používáním zboží či chybnou manipulací s ním, neodbornou instalací, nedodržením pokynů stanovených výrobcem zboží či způsobených vnějšími okolnostmi.

Prodávající poskytuje Kupujícímu – spotřebiteli, nad rámec uvedené zákonné odpovědnosti za vady, ještě dodatečnou záruční dobu v délce dalších 12 měsíců – dále jen „Prodloužená záruka“.

Prodloužená záruka počíná běžet dnem následujícím po dni skončení zákonné doby odpovědnosti za vady zboží. Práva z Prodloužené záruky zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době (tj. k zachování práv ze záruky je nutno nejpozději v poslední den záruční doby uplatnit u Prodávajícího reklamaci).

Prodloužená záruka se vztahuje pouze na podlahové krytiny (koberce včetně kusových, PVC, vinylové dílce); Prodloužená záruka se tak nevztahuje na ostatní sortiment (včetně např. rohožek apod.).

Prodloužená záruka se vztahuje pouze na podlahové krytiny zakoupené Kupujícím – spotřebitelem od Prodávajícího distančním způsobem v e-shopu (tj. na podlahové krytiny, u nichž je kupní smlouva uzavírána na „kamenných“ prodejnách Prodávajícího, se Prodloužená záruka nevztahuje).

Prodloužená záruka se nevztahuje na opotřebení zboží, včetně opotřebení běžných (např. změny barev v důsledku slunečního svitu, vychozená místa na podlahových krytinách apod.), jakož ani na mechanická či estetická poškození zboží.

 

Na postup při uplatňování práv z Prodloužené záruky se přiměřeným způsobem použijí ustanovení o uplatňování práv ze zákonné odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží.

Při prodeji zboží Kupujícímu – podnikateli se záruka ani Prodloužená záruka neposkytuje.

 

Jako doklad o zákonné odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží, jakož i o případné Prodloužené záruce vystavuje Prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, nebo prodejka) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění příslušných práv (zejm. název zboží, cena, množství, sériové číslo). Uvedený Pro vyloučení pochybností se stanoví, žeposkytnutím Prodloužené záruky nejsou dotčena práva Kupujícího ze zákonné odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží, která se ke koupi zboží váží.

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po převzetí zboží provést jeho prohlídku.

Je-li dodáno zboží s vadami, řídí se práva a povinnosti stran příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a je-li Kupující spotřebitelem, pak i § 2161 až 2174a OZ).

Kupující – spotřebitel může v případě, že zboží má vady, požadovat odstranění vady podle své volby následujícími způsoby:

-          může požadovat dodání nového zboží bez vady nebo

-         může požadovat opravu zboží,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího – spotřebitele (ustanovení § 1923, 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí). .

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu - spotřebiteli nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující zboží koupil.

K odstranění vady převezme Prodávající zboží na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž zboží, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem zboží předtím, než se vada projevila, Prodávající provede demontáž vadného zboží a montáž opraveného nebo nového zboží anebo uhradí náklady s tím spojené.

Nepřevezme-li Kupující - spotřebitel zboží v přiměřené době poté, co jej Prodávající vyrozuměl o možnosti zboží po opravě převzít, použije se § 2159 odst. 3 OZ obdobně, tedy nepřevezme-li Kupující zboží v tomto čase, náleží Prodávajícímu úplata za uskladnění, viz níže.

Kupující - spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:
-           Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s uvedeným výše,
-           se vada projeví opakovaně,
-           je vada podstatným porušením smlouvy, nebo
-           je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Kupující - spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada zboží nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu - spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zboží nebo co mu Kupující - prodávající prokáže, že zboží odeslal.

Dokud Prodávající nesplní své povinnosti z vadného plnění, nemusí Kupující - spotřebitel platit dosud neuhrazenou kupní cenu nebo její část.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Práva z vad zboží (reklamaci) uplatňuje Kupující u Prodávajícího, a to písemně na adrese KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Teplická 501, Odolena Voda, PSČ: 250 70, nebo elektronicky, e-mailovou zprávou odeslanou na adresu: reklamace.eshop@breno.cz.Reklamované zboží má Kupující možnost odeslat na adresu KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Teplická 501, Odolena Voda, PSČ: 250 70, kde se též zajišťuje záruční a pozáruční servis zboží, nebo zboží osobně reklamovat na některé z maloobchodních provozoven Prodávajícího uvedených na e-shopu v sekci „Prodejny“ (a to pouze vlastní prodejny Prodávajícího, nikoliv prodejny uvedené coby tzv. Partnerské prodejny).

Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík musí být označen viditelně "REKLAMACE".

V reklamaci je Kupující povinen pokud možno uvést označení Kupujícího (zejména jméno a příjmení), adresu Kupujícího, telefonické spojení (slouží především k urychlení komunikace) a e-mailovou adresu na Kupujícího, datum nákupu a podrobný popis reklamované vady (jak se vada projevuje, kdy a jak byla zjištěna atd.). K reklamaci Kupující připojí kopii nákupního dokladu zboží. Bez výše uvedeného může být znemožněna identifikace původu i závady zboží. Součástí reklamace musí být i volba nároku Kupujícího (tj. co Kupující požaduje, resp. jak požaduje reklamaci řešit).

Kupující není oprávněn vracet zboží či zasílat jakékoliv přípisy Prodávajícímu (včetně reklamace, odstoupení od kupní smlouvy apod.) zásilkou na dobírku; taková zásilka nebude Prodávajícím převzata a nepřihlíží se k ní.

Je-li Kupujícím spotřebitel, o reklamaci Prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady Prodávající vyřídí co nejdříve, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a Kupující - spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, která představuje podstatné porušení smlouvy. Tato lhůta není závazná ke Kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace (přičemž zmeškání této lhůty žádná práva Kupujícího – podnikatele ani fikci oprávněnosti reklamace nezakládá).

Prodávající vydá Kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem (na e-mail, který uvedl již při nákupu) bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Kupující  - spotřebitel má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má Kupující - spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Lhůta pro vyřízení reklamace neběží po dobu, dokud Kupující nepředal Prodávajícímu veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Kupujícího v nejkratší možné době.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamačního řízení se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy Prodávající vyrozuměl Kupujícího o způsobu vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován zpravidla e-mailem, který uvedl již při nákupu, případně telefonicky či SMS apod. Pokud bylo zboží při reklamaci předáno / zasláno Prodávajícímu, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu Kupujícího, nevyplývá-li ze způsobu vyřízení reklamace něco jiného. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena Kupujícímu – spotřebiteli výměnou zboží za nové, záruční doba nepočíná běžet znovu, ale pokračuje běh původní záruční doby, a to od data vyřízení reklamace.

V případě prodlení Kupujícího s vyzvednutím reklamovaného zboží po vyřízení reklamace po dobu delší než 14 dnů, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu skladné, ve výši 20,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží.

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Prodávající oprávněn požadovat, aby Kupující předložil doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace.

VII. Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a práva Kupujícího coby subjektu údajů (včetně úpravy otázek zasílání obchodních sdělení) jsou blíže upraveny a popsány v INFORMAČNÍM MEMORANDU O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Prodávajícího, které je umístěno v sekci “Ochrana osobních údajů”, v internetovém obchodu https://breno.cz/.

VIII. Zvláštní ustanovení týkající se podmínek službyRezervace zboží na prodejně“

Prostřednictvím tlačítka Ověřit dostupnost na prodejně lze v rámci e-shopu zobrazit dostupnost dané položky na jednotlivých prodejnách a následně provést nezávaznou rezervaci zboží na konkrétní prodejně.

V případě rezervace zboží na prodejně se nejedná o prodej přes e-shop.

E-shop slouží v tomto případě pouze jako on-line katalog.

Rezervace je nezávazná, není nikterak zpoplatněna (ani není vyžadována žádná předplatba ceny zboží apod.), a je-li ze strany prodávajícího potvrzena, je zboží pro kupujícího nezávazně rezervováno po dobu 2 dnů od potvrzení (zboží lze přijít zakoupit zpravidla do 60 minut od potvrzení rezervace) na vybrané prodejně. Po uplynutí této doby bude rezervace automaticky, bez jakýchkoliv sankcí či nákladů pro kupujícího, zrušena. Potvrzení rezervace není akceptací objednávky ani potvrzením o uzavření kupní smlouvy apod. – slouží výlučně jako potvrzení o tom, že zboží je pro kupujícího nezávazně rezervováno na vybrané prodejně.

Prodej, tedy uzavření kupní smlouvy (včetně platby) je uskutečněn v těchto případech vždy zásadně až na „kamenné“ prodejně prodávajícího (tj. nejde o prodej distančním způsobem) a vztahují se na něj obchodní podmínky prodeje na „kamenné“ prodejně – nikoliv podmínky prodeje v rámci e-shopu.

Na „kamenné“ prodejně tak zejména má kupující standardní možnost se se zbožím seznámit, vyzkoušet si jej, a rozhodnout se, zda jej zakoupí či nikoliv.

Zejména ale v takovém případě nemá ani kupující, který je spotřebitelem, právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů postupem dle § 1829 a násl. OZ.

Ustanovení těchto obchodních podmínek, upravující prodej zboží přes e-shop, zejména pak práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího při takovém prodeji, se proto na službu Rezervace zboží na prodejně a na nákup takto rezervovaného zboží nepoužijí

IX. Zvláštní podmínky týkající se prodeje dárkových poukazů

a) Tyto zvláštní podmínky upravují prodej a pravidla užití elektronických dárkových poukazů (dále také jen „dárkové poukazy“ či jednotlivě „dárkový poukaz“), prodávaných Prodávajícím, které lze následně použít k úhradě kupní ceny při nákupu dalšího zboží od Prodávajícího.

b) Nestanoví-li Prodávající jinak, lze dárkový poukaz zakoupit na e-shopu nebo v tzv. kamenných prodejnách Prodávajícího, a to ve vlastních maloobchodních prodejnách Prodávajícího, nikoliv v prodejnách uvedených coby tzv. Partnerské prodejny či Franšízové prodejny).

c) S ohledem na to, že dárkový poukaz není hmotným zbožím, ale jde o elektronický dárkový poukaz, je Kupujícímu (bez ohledu na to, kde a jak byl Kupujícím zakoupen) zasílán elektronicky formou e-mailu na e-mailovou adresu zadanou za tím účelem Kupujícím.

d) Dárkový poukaz se stává platným a aktivním (tj. použitelným pro uplatnění k úhradě nákupu dalšího zboží) zásadně vždy až po úplném zaplacení kupní ceny dárkového poukazu ze strany Kupujícího. Dokud kupní cena dárkového poukazu není Prodávajícímu v plné výši uhrazena, dárkový poukaz není platný ani aktivní – o nabytí platnosti a aktivaci dárkového poukazu je Kupující, po řádné úhradě ceny dárkového poukazu, informován (např. e-mailem). Kupuje-li Kupující dárkový poukaz na tzv. kamenné prodejně Prodávajícího, je k tomu, aby se dárkový poukaz stal platným a aktivním nezbytná součinnost Kupujícího stanovená Prodávajícím, a to ihned při zakoupení (okamžitá kontrola e-mailu, zadání čísla dokladu o platbě apod.).

e) Kupující – spotřebitel, pokud dárkový poukaz kupuje na e-shopu, dává zakoupením dárkového poukazu výslovný souhlas s jeho dodáním před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; s ohledem na to Prodávající sděluje Kupujícímu, že Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy ohledně zakoupení dárkového poukazu, který představuje digitální obsah.

f) Dárkový poukaz lze uplatnit na nákup jakéhokoliv zboží na e-shopu nebo v tzv. kamenných prodejnách Prodávajícího, a to ve vlastních prodejnách Prodávajícího, nikoliv v prodejnách uvedených coby tzv. Partnerské prodejny či Franšízové prodejny).

g) Uplatnění dárkového poukazu probíhá tak, že Kupující (či jiná osoba uplatňující dárkový poukaz) v rámci nákupu zboží na e-shopu zadá při vyplňování údajů týkajících se platby do příslušné kolonky (či při placení na pokladně v kamenné prodejně pokladnímu sdělí) unikátní kód pro uplatnění dárkového poukazu. Uplatněním dárkového poukazu tento pozbývá platnosti. V rámci jednoho nákupu lze užít současně i více dárkových poukazů; jeden dárkový poukaz však nelze použít pro více nákupů. O hodnotu uplatněného dárkového poukazu, použitého při nákupu dalšího zboží, se snižuje zbývající částka k doplacení. Dárkový poukaz lze použít vždy jen v plné výši jeho hodnoty; pokud hodnota dárkového poukazu přesahuje kupní cenu zboží, k jehož nákupu je dárkový poukaz použit, má Prodávající právo neumožnit dokončení takového nákupu (dokud nebude navýšena celková hodnota kupovaného zboží nad hodnotu uplatňovaného dárkového poukazu); bude-li dokončení takového nákupu Prodávajícím umožněno, tak se zbývající nevyužitá hodnota dárkového poukazu nikterak nevrací ani nekompenzuje a bez náhrady propadá (platnost takového dárkového poukazu i ve zbývající části zaniká).

h) Hodnota dárkového poukazu je zvolena Kupujícím při jeho zakoupení dle aktuální nabídky a podmínek Prodávajícího. Hodnota dárkového poukazu je uvedena na zobrazení dárkového poukazu.

i) Dárkový poukaz není jakkoliv směnitelný za peníze. Dárkový poukaz lze použít k zakoupení jiného dárkového poukazu (za podmínek viz výše). Dárkový poukaz nelze vyměnit, nahradit, vystavit jeho duplikát apod. Dárkový poukaz nelze dodatečně uplatnit na již objednané zboží.

j) Dárkový poukaz je možné uplatnit maximálně do posledního dne jeho platnosti, uvedeného na zobrazení dárkového poukazu. Po uplynutí doby platnosti již nelze dosud nevyužitý dárkový poukaz uplatnit a tento se stává bez náhrady neplatným a jeho hodnota propadá; v takovém případě již dárkový poukaz nelze ani vyměnit za jiný, prodloužit či obnovit jeho platnost nebo požadovat vrácení peněz apod.

k) Dárkový poukaz je přenosný a může jej použít jakákoliv osoba disponující unikátním kódem dárkového poukazu. Kupující (či jiná osoba, která následně nabyla dárkový poukaz) nese veškerá rizika spojená s vlastnictvím a užitím dárkového poukazu, s jeho případným zneužitím apod.; Prodávající proto důrazně doporučuje Kupujícímu maximálně chránit dárkový poukaz, zejména unikátní kód k uplatnění dárkového poukazu. V případě ztráty nebo zcizení či zneužití dárkového poukazu, se dárkový poukaz nijak nenahrazuje a nelze jej v takovém případě ani zablokovat. Ani jakýkoliv doklad o nákupu dárkového poukazu (např. stvrzenku apod.) nelze jako náhradu dárkového poukazu akceptovat, bez zadání unikátního kódu pro uplatnění dárkového poukazu jej nelze nijak použít.

l) V případě, že dojde k oprávněnému odstoupení od smlouvy nebo reklamaci zboží, jehož cena nebo část ceny byla uhrazena prostřednictvím dárkového poukazu, bude částka odpovídající hodnotě takového použitého dárkového poukazu/součtu dárkových poukazů, vrácena příslušné osobě (kupujícímu ohledně daného zboží), která od smlouvy oprávněně odstoupila, výlučně jen prostřednictvím vystavení nového dárkového poukazu ve shodné celkové hodnotě; platnost takového náhradního dárkového poukazu bude činit maximálně 12 měsíců ode dne jeho vystavení.

X. Zvláštní podmínky služby vypůjčení vzorků

Prodávající může na e-shopu nabízet službu vypůjčení vzorků koberců, PVC, případně dalších podlahových krytin. Přesný obsah a rozsah nabídky takové služby (je-li poskytována) je vždy aktuálně uveden v e-shopu.

Vypůjčení vzorků není prodej, ale služba – časově omezená výpůjčka vzorků, které nadále zůstávají vlastnictvím vypůjčitele (Prodávajícího ve smyslu těchto OP), a zákazník (Kupující ve smyslu těchto OP) je povinen vzorky vypůjčiteli řádně a včas vrátit.

Samotná výpůjčka je službou bezúplatnou – zákazník za vypůjčení vzorků neplatí žádné nájemné, poplatek za výpůjčku apod. Zpoplatněna je pouze doprava vzorků (s případnými výjimkami uvedenými vždy aktuálně v e-shopu, kdy není zpoplatněna ani doprava vzorků), a to částkou uvedenou vždy aktuálně v e-shopu (dále jen „Náklady na dopravu vzorků“). Náklady na dopravu vzorků je zákazník povinen vždy Prodávajícímu uhradit, a to předem, způsobem a ve výši vždy uvedenými aktuálně v e-shopu. Náklady na dopravu vzorků se hradí vždy samostatně v plné výši, zákazník nemá právo na jejich snížení ani v případě, že např. současně kupuje jiné zboží a hradí u něj dopravu, nebo činí (je-li to akceptováno Prodávajícím) více objednávek dané služby výpůjčky vzorků apod. Není-li v e-shopu uvedeno jinak, je částka Nákladů na dopravu vzorků paušální, tj. zákazník nemá právo na její dodatečné snížení ani např. v případě jiného způsobu vrácení vzorků, nežli jakým mu byly vzorky předtím doručeny apod.

Je-li v e-shopu aktuálně nabízena možnost vyzvednutí vzorků na některé z kamenných prodejen Prodávajícího, pak Prodávající tímto upozorňuje zákazníka, že tato varianta (pokud u ní nejsou účtovány žádné Náklady na dopravu vzorků) je zároveň nejlevnějším způsobem dopravy vzorků k zákazníkovi.

Prodávající může stanovit, že bude v případě některých vzorků požadovat po zákazníkovi složení vratné kauce za vypůjčení vzorků (např. v případě vzorků luxusnějších podlahových krytin apod.) – dále jen „Kauce“. Konkrétní výše Kauce, jakož i vzorků, u nichž je kauce vyžadována, je vždy aktuálně uvedena v e-shopu. V takovém případě, nebude-li v e-shopu stanoveno jinak, bude Kauce splatná vždy předem, zpravidla společně s Náklady na dopravu vzorků, nejpozději vždy před převzetím vzorků, a bude zákazníkovi vrácena bez zbytečného prodlení, zpravidla nejpozději do 5 pracovních dnů po řádném a včasném vrácení všech vypůjčených vzorků v řádném stavu zpět Prodávajícímu.

Zákazník - spotřebitel objednáním služby výpůjčky vzorků výslovně žádá Prodávajícího ve smyslu § 1834 OZ, aby Prodávající započal s plněním služby – výpůjčky vzorků již před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy, a to ihned po objednání uvedené výpůjčky (a úhradě Nákladů na dopravu vzorků a případné kauce) ze strany zákazníka. S ohledem na to platí, že zákazník nemá v souladu s § 1837 písm. a) OZ právo na odstoupení od smlouvy o poskytování služby - výpůjčky vzorků (neboť byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy - což Prodávající tímto zákazníku sděluje).

Není-li v e-shopu aktuálně stanoveno jinak, je limit na jednu objednávku služby výpůjčky vzorků maximálně 3 kusy vzorků. Prodávající je oprávněn odmítnout další objednávku této služby, pokud stejný zákazník již v posledních 7 dnech učinil jinou objednávku této služby.

Výpůjčka je časově omezena; není-li v e-shopu aktuálně stanovena (či se zákazníkem konkrétně písemně sjednána) jiná doba trvání výpůjčky, činí doba výpůjčky 7 dnů. Nejpozději v poslední den výpůjčky (počítáno ode dne, kdy zákazník vzorky převzal) je zákazník povinen vzorky Prodávajícímu vrátit, a to v řádném stavu, v jakém je převzal, bez poškození, znečištění apod. Vrácení může být uskutečněno i předáním vzorků nejpozději v poslední den výpůjčky kurýrovi kurýrní služby, kterou k zákazníkovi za účelem vyzvednutí vzorků po předchozí dohodě se zákazníkem poslal Prodávající (uvedené však platí pouze za předpokladu, že zákazník na počátku objednal doručení vzorků kurýrem, a uhradil Prodávajícímu odpovídající Náklady na dopravu vzorků).

Aktuální možnosti způsobu vrácení vzorků jsou uvedeny vždy v e-shopu, nejsou-li tam aktuálně uvedeny, vždy má zákazník možnost vzorky vrátit na kteroukoliv z kamenných prodejen Prodávajícího.

Bude-li zákazník v prodlení s vrácením vzorků po skončení doby výpůjčky, je Prodávající oprávněn uplatnit a zákazník pak povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu (smluvní pokuta se neaplikuje pouze na nevrácení vzorků, u nichž v rámci e-shopu nebyla v žádné variantě dopravy nikterak zpoplatněna doprava vzorků k zákazníkovi). Není-li v e-shopu uvedena částka vyšší, pak smluvní pokuta činí:

- v případě vzorků PVC či koberců, u nichž nebyla Prodávajícím na počátku požadována Kauce,  částku ve výši 20,-- Kč za každý den prodlení s vrácením vzorků, maximálně však vždy do výše jedné poloviny maximální výše Nákladů na dopravu vzorků u nejdražší varianty jejich dopravy, jak byla aktuálně nabízena v e-shopu v den objednávky předmětné služby výpůjčky vzorků ze strany zákazníka;

- v případě vzorků PVC či koberců, u nichž byla Prodávajícím na počátku požadována Kauce, částku ve výši 100,-- Kč za každý den prodlení s vrácením vzorků až do 5.dne prodlení s vrácením, a následně 200,-- Kč za každý den prodlení s vrácením vzorků počínaje 6. dnem prodlení s vrácením, maximálně však vždy do té výše Kauce, jak byla v daném případě na počátku Prodávajícím požadována a hrazena Zákazníkem. Prodávající je oprávněn si jednostranně započíst smluvní pokutu vůči pohledávce Zákazníka na vrácení zaplacené Kauce.

Nárok Prodávajícího na náhradu škody v plné výši není sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčen.

XI. Heureka - Ověřeno zákazníky

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

XII. Závěrečná ustanovení, mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Právní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím při nákupu v e-shopu se řídí Českým právem a těmito OP. Pokud jakékoli ustanovení těchto OP je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude toto mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto OP. Tyto OP Kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci.

 

Tyto OP nabývají účinnosti dne 23.3.2023.

KOBERCE BRENO, spol. s r.o.

Přílohy:

Vzorové poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy – pro Kupující - spotřebitele

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 365 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

Právo odstoupit nemáte v případě, že jde o zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaší osobu (týká se např. koberců řezaných na míru apod.)

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 365 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, a v případě uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat obchodní společnost KOBERCE BRENO, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Antala Staška 1071, PSČ 140 00, IČ: 25609866, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn.: C 54570, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem); při zasílání písemností použijte vždy adresu: KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Teplická 501, Odolena Voda, PSČ: 250 70. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží Vám (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak, např. na formuláři odstoupení od smlouvy. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2

a) Vrácení zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na adresu: KOBERCE BRENO, spol. s r.o., Teplická 501, Odolena Voda, PSČ: 250 70, nebo je osobně předejte na některé z maloobchodních provozoven Prodávajícího, uvedených na e-shopu, v sekci „Prodejny“ (a to pouze vlastní prodejny Prodávajícího, nikoliv prodejny uvedené coby tzv. Partnerské prodejny). Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 


b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy:

 

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

KOBERCE BRENO, spol. s r.o.

Teplická 501

250 70  Odolena Voda

 

IČ: 25609866

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn.: C 54570

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………

 

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*) ……………………………………………………

 

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů …………………………………………………

 

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů……………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

Žádáme vrácení plateb na následující účet / následovně: (*) …………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………

 

V (*) ………………………….dne (*)…………………………………

 

 

....................................................................................

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte – pro účely identifikace a urychlení prosíme uvádějte v textu i přesné číslo objednávky.